ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bibliotekapiastow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2020
Oświadczenie sporządzono dnia: 17 stycznia 2023

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Kontakt:
Email: bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com
Telefon:  665 206 188

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część udostępnionych plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • widoczny fokus przy hiperłączach,
 • wizualne wsparcie przy obsłudze menu,
 • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 17 stycznia 2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jej filia są częściowo architektonicznie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka główna przy 11 Listopada 2a oraz Filia nr 1 przy Bohaterów Wolności posiadają możliwość wejścia dla osób poruszających się na wózkach (obie siedzimy mają dostęp do windy). Przed budynkami znajdują się miejsca parkingowe ( w tym wydzielone dla osób niepełnosprawnych przy bibliotece głównej).

Pomieszczenia w obu placówkach są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach (duże przestrzenie pomiędzy regałami, winda umożliwiająca poruszanie się między piętrami w bibliotece głównej). Do bibliotek można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W bibliotekach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W bibliotece głównej i filii nr 1 znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W związku z ograniczeniami dostępności architektonicznej istnieje możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy bibliotekarza, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 665206188, 665206189, 665206190.

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com