ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Oferta pracy

Data publikacji: 12/12/2019

Miejska Biblioteka Publiczna w im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie

Ogłasza rekrutację na stanowisko pracy

Młodszy Bibliotekarz/ Bibliotekarz

        (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)

Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie 

Wymiar czasu pracy: pół etatu/cały etat

1. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w pracy bibliotekarskiej i w pracy z dziećmi,

– bardzo dobry kontakt z ludźmi,

– znajomość literaturypolskiej i obcej,

– biegłość w obsłudze komputera,

– kreatywność,

– umiejętność pracy w zespole,

– dyspozycyjność.

2. Opis stanowiska pracy:

– codzienna obsługa czytelnika,

– doradztwo w zakresie doboru literatury,

– bieżące porządkowanie księgozbioru,

– włączanie się w organizację imprez kulturalnych na terenie Biblioteki,

– pełnienie zastępstw w wypadku nieobecności któregoś z pracowników.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV,

– list motywacyjny,

– oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych następującej treści:

a. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.”

b. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczeglnych kategorii jeeli wystpują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Bibliotece.

4. Termin składania dokumentów: 15.01.2020

5. Sposób składani dokumentów:

– osobiście w siedzibie Biblioteki przy ul. Dworcowej;

– drogą elektroniczną na adres biblioteka@piastow.pl w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata, tytuł emaila „rekrutacja – bibliotekarz”.

6. Informujemy że tylko wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną drogą telefoniczną.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie.

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat.

Podstawą przetwarzania danych do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest zgoda kandydata do pracy. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Podanie danych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale brak zgody lub jej wycofanie skutkuje wykluczeniem z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy.

Podstawą przetwarzania do celów udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Biblioteka powierza przetwarzanie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com