ul. 11 Listopada 2a, 05-820 Piastów

Konkurs plastyczny “Wolność kocham i rozumiem – droga Polski do Niepodległości”

Data publikacji: 16/10/2020

Zachęcamy wszystkich w wieku od 3 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Wolność kocham i rozumiem – droga Polski do Niepodległości”

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

§ 1
Postanowienia ogólne
W związku ze zbliżającą się rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 r. ogłaszamy konkurs związany z tematyką; „Wolność kocham i rozumiem – droga Polski do Niepodległości”. Przedmiotem konkursu jest tematyka związana z działaniami narodu polskiego w walce o odzyskanie Niepodległości, ukazująca jego działania do osiągnięcia celu. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Piastowa.

§ 2
Organizacja Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Piastowskie Archiwum Miejskie prowadzące Muzeum Miasta Piastowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna „im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” w Piastowie.
2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest organizator konkursu.
3. Zgłoszenia i prace konkursowe należy składać do dnia 10 listopada 2020 roku do godziny 12°° do siedziby Piastowskiego Archiwum Miejskiego to jest Piastów, ul. 11 Listopada 8, klatka A, II piętro, lub Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Warszawska 24.
4. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Piastowa.
5. Konkurs będzie prowadzony w czterech grupach wiekowych:
– grupa przedszkolna (dzieci od lat 3 do lat 5),
– grupa wczesnoszkolna (dzieci od lat 6 do lat 10),
– grupa szkolna (dzieci od lat 11 do lat 15),
6. Prace należy wykonać indywidualnie (tj. bez udziału i pomocy rodziców i opiekunów prawnych oraz osób trzecich).
7. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.
8. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest podpisanie zgody na udział w konkursie przez opiekuna prawnego.

§ 3
Forma Konkursu
1. Dopuszczalny format pracy to max A3.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (między innymi: kredki, farby, modelina, folia, plastelina, kolaż, wyrywanki, krepina).
3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora: imię i nazwisko, wiek.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych (imienia i nazwiska oraz wieku autora pracy) i przekazaniem ich na własność na rzecz Organizatora Konkursu oraz zgody na ich ekspozycję oraz publikację.

§ 4
Komisja Konkursowa
1. Prace plastyczne będą oceniane przez specjalnie powołaną Komisję.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy dokonanie oceny prac plastycznych wykonanych w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłonienie w każdej kategorii trzech najlepszych prac.
3. Kryteria oceny:
– trafność tematyczna;
– oryginalność wykonania;
– pomysłowość;
– forma estetyczna pracy.

§ 5
Nagrody
Organizator Konkursu przewiduje dla wszystkich uczestników konkursu upominki, natomiast w każdej kategorii wiekowej trzy nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III.

§ 6
Termin i miejsce Konkursu
1. Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 10 listopada 2020 roku do godziny 12.00 do siedziby Piastowskiego Archiwum Miejskiego to jest Piastów, ul. 11 Listopada 8, klatka A, II piętro.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Piastowskiego Archiwum Miejskiego: pam.piastow.pl. Wręczenie upominków i nagród nastąpi w sposób wskazany przez organizatora konkursu, o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani.
3. W przypadku wręczania upominków i nagród w siedzibie Piastowskiego Archiwum Miejskiego uczestnikowi konkursu może towarzyszyć jedna osoba.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz majątkowych na rzecz organizatora, z wykorzystanie pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz.123 z późn. zm.).
2. Nadsyłanie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i powielanie danych osobowych jego autora przez organizatora konkursu.

Piastów, dnia……………..2020 roku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, którego jestem opiekunem prawnym:
…………………………………………………………………………………………………………………,
………………………………………………………..…………………………………………………….….
w podanym niżej zakresie:
Danych personalnych: Imion, Nazwiska, wieku oraz danych teleadresowych, numer telefonu rodzica, adres e-mail

Przez: Piastowskie Archiwum Miejskie w Piastowie,
przy ul. 11 Listopada 8, 05 – 820 Piastów

W związku z udziałem w konkursie: Wolność kocham i rozumiem – droga Polski do Niepodległości

Informujemy, że Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres organizatora konkursu.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Warszawska 24,
05-820 Piastów

tel. 22 723 65 54
tel. kom. 665 206 188
e-mail: biblioteka@piastow.pl
bibliotekamiejskawpiastowie@gmail.com